Adatkezelési tájékoztató

  

 

 

 

 

 

1.   A SZABÁLYZAT TÁRGYA

 

A CE-MM Kft. adatkezelési szabályzatának tárgya a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelete (GDPR rendelet) szabályainak érvényesítése, valamint a munkahelyi egyéb adatkezelések alapvető követelményeinek és körülményeinek szabályaira vonatkozó előírások összefoglalása.

  

2.   A SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A CE-MM Kft. adatkezelési szabályzatának hatálya alá többféle tevékenység is tartozik. A partnerek és a potenciális partnerek számára küldött értesítések, levelek mellett a CE-MM Kft. működéséhez kapcsolódó egyéb adatkezelések is a szabályzat hatálya alá tartoznak.

 

2.1.       E-mail marketing

 A CE-MM Kft. tevékenységei közül néhányhoz rendszeres e-mail értesítéseket küld partnereinek és leendő partnereinek. Ezen e-mailek nem természetes személyek számára, hanem cégek, vállalkozások e-mail címeire és a vállalkozásokban dolgozók számára kerülnek kiküldésre. A korábbi szabályok alapján ezen e-mailekre történő kiküldések nem minősültek személyes adatkezelésnek, elegendő volt az, hogy a címzett szabadon leiratkozhatott a további levelekről.

Az új szabályok alapján a személyes adatok közé a céges e-mailek közül aNÉV@cégnév.hutípusú e-mailcímek személyes adatnak minősülnek, így ezek kezeléséhez szükséges az adott személy egyértelmű hozzájárulása.

A 2018. május 25. előtt érvényes szabályok szerint lehet kezelni a cégnév@cégnév.hutípusú e-mailcímeket.

 

A hozzájárulások begyűjtése a meglévő adatok kezeléséhez 2018. május 24.

A be nem érkezett hozzájárulásokhoz tartozó e-mail címek ezen dátum után nem használhatók, nem továbbíthatók, törlésükről a vezetőség intézkedik.

Hozzájárulás nélkül a személyként azonosítható céges e-mail címek használata tilos!

 

2.2.       CE-MM Kft. egyéb adatkezelései

 

 • Álláspályázatok

A CE-MM Kft. az álláspályázatok meghirdetése során a tudomására jutott személyes adatokat jelen szabályzat rendelkezései szerint kezeli.

 

 • Alkalmassági vizsgálatok

Az alkalmassági vizsgálatok során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

 • Tréningek, tesztek

A tréningek, tesztek során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

 • Munkahelyi kamerák telepítése, használata

A munkahelyi kamerák telepítése és használata során a személyes adatok (mind a saját munkavállalók, mind a kamerák felvételein megjelenők) megfelelő védelme a cél.

 

 • A munkavállalók rendelkezésére bocsátott laptop

A munkavállalók rendelkezésére bocsátott laptop használata és ellenőrzése során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

 • Az internethasználat

Az internethasználat ellenőrzése során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

 • A céges e-mailek használata

A céges e-mailcímek használatának ellenőrzése során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

 • A céges mobiltelefon használata

A céges mobiltelefon használatának ellenőrzése során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

 • GPS navigációs rendszer használata

A GPS navigációs rendszer használatának ellenőrzése során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

3.   AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÉRVÉNYESÍTENDŐ ALAPELVEK

 

3.1. A célhoz kötött adatkezelés elve

 1. A CE-MM Kft. személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel és az adatkezelésnek minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.
 2. A CE-MM Kft. a munkavállalóitól csak olyan adat közlését kéri, amely a munkavállaló személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A CE-MM Kft. a munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazását kéri, amelyet munkaviszonyra vonatkozó jogszabály ír elő, vagy amely a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

 

3.2.     A szükségesség-arányosság elve

 1. A CE-MM Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ennek a célnak az elérésére alkalmas. A CE-MM Kft. személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.
 2. A CE-MM Kft. munkavállalóinak személyiségi joga csak akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A CE-MM Kft. a munkavállalókat csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrzi. A CE-MM Kft., mint munkáltató az ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete semmilyen körülmények között sem ellenőrizhető.

 

3.3.     Az érintett hozzájárulásának elve

 1. A CE-MM Kft. csak akkor kezel személyes adatot, ha és amennyiben az érintett ehhez hozzájárult.
 2. A hozzájárulás legfontosabb feltétele, hogy az kizárólag önkéntes, mindenfajta külső befolyástól mentes legyen.
 3. A CE-MM Kft. szerint az adatkezeléshez való hozzájárulás akkor lehetséges és elfogadható, ha valódi választási lehetőség áll az érintett rendelkezésére, és nem áll fenn a megtévesztés, a megfélemlítés, a kényszerítés vagy más jelentős negatív következmény veszélye a hozzájárulás megtagadása esetén.

 

3.4.     Az előzetes tájékoztatás elve

 1. A CE-MM Kft. az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közli kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, és arról is, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő jogszabály alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett a munkavállaló vagy a személyes adat birtokosának az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 2. A CE-MM Kft. a személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatja. A CE-MM Kft. köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A CE-MM Kft. előzetesen tájékoztatja a munkavállalót amennyiben olyan technikai eszközöket alkalmaz, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

 

3.5.     Az ügyfélkapcsolat elve

A CE-MM Kft. az Adatvédelmi Hatóságadatvédelmi nyilvántartásába be nem jelentett, ún. ügyfélkapcsolati adatkezelést az alábbi elvek mentén végzi:

 1. az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel,
 2. az adatkezelés célja az érintettek számára ismert,
 3. a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,
 4. az adatokat a CE-MM Kft. csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használja fel,
 5. az adatok nem kerülnek ki a CE-MM Kft. kezeléséből,
 6. a CE-MM Kft. az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatja.

 

3.6.     Az Adatvédelmi Hatóság nyilvántartásába bejelentkezés

A CE-MM Kft. az Adatvédelmi Hatóság adatvédelmi nyilvántartásába bejelent minden olyan adatkezelést, mely nem ún. ügyfélkapcsolati adatkezelés, nem törvényen alapuló adatkezelés, nem a CE-MM Kft. jogos érdekén alapuló adatkezelés és nem tartalmaz olyan személyes adatot, melyet a vonatkozó szabályok tiltanak (pl.: név@cégnév.hutípusú adatok).

A CE-MM Kft. meglévő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-102101/2016.

 

4.   AZ EGYES ADATKEZELÉSEKHEZ TARTOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

 

A CE-MM Kft. adatkezelési szabályzatának hatálya alá többféle tevékenység is tartozik. A partnerek és a potenciális partnerek számára küldött értesítések, levelek mellett a CE-MM Kft. működéséhez kapcsolódó egyéb adatkezelések is a szabályzat hatálya alá tartoznak.

 

4.1.       E-mail marketing részletes szabályai

 

A partnerek és leendő partnerek számára rendszeresen küldött e-mailek esetében törekedni kell arra, hogy a lehető legkevesebb adat kerüljön tárolásra.

Éles különbséget kell tenni az egyes e-mailcímek között abból a szempontból, hogy az e-mail tulajdonosa azonosítható-e vagy sem.

 

Ez alapján személyes adatnak minősülnek a név@cégnév.hufelépítésű e-mailek, valamint a név@általánosszolgáltató.hu(pl.: név@gmail.comvagy név@freemail.hu) felépítésű céges e-mailek.

 

Nem minősülnek személyes adatnak a cégnév@cégnév.hufelépítésű e-mailek, valamint a cégnév@általánosszolgáltató.hu(pl.: cégnév@gmail.comvagy cégnév@citromail.hu) felépítésű e-mailek.

 

Nem minősülnek személyes adatnak továbbá az info@cégnév.hu, a kereskedelem@cégnév.hu, a beszerzés@cégnév.hu, vagy az kapcsolat@cégnév.hustb. felépítésű e-mailek.

 

A személyes adatnak nem minősülő e-mail címek esetében az Adatvédelmi Hatóság adatvédelmi nyilvántartásába történő bejelentés elegendő az e-mail címek kezeléséhez.

 

A személyes adatnak minősülő e-mailcímek esetében az adatok kizárólag akkor kezelhetők, ha

 • érvényesülnek a jelen szabályzatban meghatározott alapelvek és
 • a személyes adat kezeléséhez az adat birtokosa kétséget kizáró módon (pl.: írásban, válasz e-mailben) hozzájárult.

 

4.2.       Az álláspályázatok adatkezelése

 

A CE-MM Kft. az álláspályázatok meghirdetése során a tudomására jutott személyes adatokat jelen szabályzat rendelkezései szerint kezeli.

 

A CE-MM Kft lehetőség szerint nem tesz közzé ún. „anonim” álláshirdetéseket, melyben a CE-MM Kft., mint munkáltató nem tünteti fel a cégnevet, ezért az álláspályázat elküldésének időpontjában a jelentkezők tisztában lesznek azzal, hogy mely munkáltatónak az állására jelentkeznek.

 

4.2.1.  Az álláspályázatra jelentkező munkavállaló valamely közösségi oldalon létrehozott profiljának megtekintése

 

A CE-MM Kft., mint munkáltató igyekszik a lehető legtöbbet megtudni az álláshirdetésre jelentkezőkről, minden lehetséges forrásból szeretne információt gyűjteni róluk, hogy azok alapján közülük a legmegfelelőbb személyt válassza ki. Ennek egyik kézenfekvő megoldása az, ha a CE-MM Kft., mint munkáltató megnézi a jelentkezőnek a közösségi oldalon található profiloldalát.

 

A közösségi oldalakon mindenki maga állítja be, hogy az általa megosztott tartalmat ki láthatja, ki férhet hozzá. Az érintett kontroll alatt tudja tartani azt, hogy milyen, mindenki számára nyilvános információk érhetők el róla a közösségi oldalon keresztül.

 

A közösségi oldalak megtekintésével összefüggésben a CE-MM Kft. az alábbi szempontokra mindenképpen tekintettel van:

 

-           A CE-MM Kft. előzetes tájékoztatást biztosít a jelentkezők számára (pl.: ismerteti a jelentkezőkkel, hogy a felvételi eljárás folyamata kiterjed arra is, hogy a munkáltató megtekinti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános információit).

 

-           Amennyiben az álláshirdetésre jelentkező személy tagja valamely zárt csoportnak egy közösségi oldalon belül, akkor a CE-MM Kft., mint munkáltató semmilyen módon nem gyűjt információt arról, hogy mit csinál a jelentkező ezen zárt csoporton belül.

 

-           A CE-MM Kft. a munkaviszony létesítése szempontjából nem lényeges adatnak tartja, pl.: a magánéletre, párkapcsolatra, családi életre, vallásra vonatkozó adatokat és azokat nem vizsgálja.

 

-           A CE-MM Kft. a jelentkező profiloldalát semmilyen módon nem menti, nem tárolja vagy más számára nem továbbítja.

 

4.2.2.  A pályázatok, önéletrajzok megőrzése

 

A CE-MM Kft. adatkezelésének célja az önéletrajzok, pályázatok esetében az, hogy a meghirdetett munkakör betöltésre kerüljön. Ennek megfelelően, ha a CE-MM Kft., mint munkáltató a jelentkezők közül kiválasztott egy személyt a meghirdetett állásra, akkor megszűnt az adatkezelés célja, és a ki nem választott jelentkezők személyes adatait törli. A törlési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja pályázatát.

 

A CE-MM Kft. jelentkezők információs önrendelkezési jogát akkor tudja a legmagasabb szinten biztosítani, ha tájékoztatást kapnak arról is, ha a CE-MM Kft. nem a jelentkezőt választotta az adott állásra. Ennek biztosítására a CE-MM Kft. minden olyan jelentkező számára külön értesítést küld, akit nem vett fel az adott állásra.

 

4.3.       Az alkalmassági vizsgálatok adatkezelése

 

Az alkalmassági vizsgálatok során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

4.3.1.  Általános adatvédelmi követelmények

 

A CE-MM Kft. a munkavállalók számára kizárólag két típusú alkalmassági vizsgálatot alkalmaz:

 1. Alkalmassági vizsgálatok, amelyeket a munkaviszonyra vonatkozó jogszabály ír elő.
 2. Alkalmassági vizsgálatok, amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó jogszabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van.

 

Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörére egyaránt vonatkoznak az alábbi adatvédelmi követelmények:

 

-           A CE-MM Kft. részletesen tájékoztatja a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatja a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

 

-           Az alkalmassági vizsgálati eredményeket kizárólag a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A CE-MM Kft., mint munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek kell biztosítania ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját a CE-MM Kft. nem ismerheti meg.

 

4.3.2.  A munkáltató által előírt alkalmassági vizsgálatok követelményei

 

A CE-MM Kft., mint munkáltató több szempontot is figyelembe vesz az alkalmassági vizsgálatok során. Így például a választott módszernek alkalmasnak kell lennie a cél elérésére, a munkaviszonnyal kapcsolatos, releváns adatot kell a teszteredményből kapni. Másfelől az alkalmassági vizsgálat szükségességét a CE-MM Kft.-nek, mint munkáltatónak kell indokolnia.

 

4.4.       A tréningek, tesztek adatkezelése

 

A tréningek, tesztek során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

Az ilyen típusú alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatban a CE-MM Kft. több sajátosságra is figyelmet fordít, mivel a tesztek eredménye túlmutathat az alkalmasság megítélésén, és a munkavállalók személyes – és bizonyos esetekben különleges – adataira világít rá.

A CE-MM Kft. a tesztek két fő típusát alkalmazhatja: léteznek munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok, illetve pszichológiai vagy személyiségjegyeket kutató tesztlapok.

Az előbbieket a CE-MM Kft., mint munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.

Más megítélés alá esnek azonban a pszichológiai vagy személyiségjegyeket kutató tesztlapok. Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében kitöltethető a munkavállalók nagyobb csoportjával a személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap is, de csak akkor, ha az elemzés során felszínre került adatok semmilyen módon nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása, a munkavállalók azonosítása egyáltalán nem lehetséges.

 

4.5.       -     Munkahelyi kamerák telepítése, használata

 

A munkahelyi kamerák telepítése és használata során a személyes adatok (mind a saját munkavállalók, mind a kamerák felvételein megjelenők) megfelelő védelme a cél.

 

Külön jogszabály ugyan nem rendelkezik a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazásáról, és a CE-MM Kft. sem telepít ilyen típusú megfigyelőrendszert. Amennyiben mégis, úgy az alábbi elvek mentén teszi ezt:

 

 1. Kamerákat a munkavállalók és az általuk végzett tevékenység elsődleges, kifejezett megfigyelése céljából a CE-MM Kft. nem működtet.
 2. A CE-MM Kft. jogellenesnek tekinti az olyan elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazását, amelynek – akár nem deklaratív – célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása.
 3. A CE-MM Kft. kizárólag az alábbi esetben teszi lehetővé az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazását:
 • az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
 • a veszélyes anyagok őrzése,
 • az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme,
 • vagyonvédelem.

A fentiektől eltérő esetekben igazolni kell azt a jogos érdeket, amely szükségessé teszi a kamera alkalmazását.

 1. Az elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazhatóságának fontos feltétele, hogy semmiképp sem lehet kamerát elhelyezni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, váróban. Emellett alapvetően szintén nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve, mint például a munkavállalók számára biztosított ebédlő.
 2. A CE-MM Kft. elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában (vagy a használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére alkalmazhat, közterület megfigyelésére azonban nem.
 3. Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek tárolásának időtartamát a CE-MM Kft. maximum 3 munkanapig tárolhatja. A CE-MM Kft., munkáltató külön igazolja azt, hogyha valamely kamera által rögzített felvételeket három munkanapnál hosszabb időtartamig szükséges megőrizni.
 4. A CE-MM Kft. az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására vonatkozó tájékoztatót készít, mely tartalmazza:
 • az adatkezelés jogalapját,
 • a felvétel tárolásának helyét és időtartamát,
 • a felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedéseket,
 • az adatok megismerésére jogosult személyek körét, illetőleg a felvételek továbbításának szabályait,
 • a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályokat, illetőleg azt, hogy a felvételeket milyen célból használhatja fel a CE-MM Kft.,
 • a munkavállalókat megillető jogokat az elektronikus megfigyelőrendszerrel összefüggésben és azt, hogy milyen módon tudják gyakorolni a jogaikat, illetve jogaik megsértése esetén a munkavállalók milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe.
 1. A CE-MM Kft. minden egyes kamera vonatkozásában pontosan megjelöli, hogy az adott kamerát milyen célból helyezte el az adott területen és milyen területre, berendezésre irányul a kamera látószöge.
 2. Tilos továbbá a rejtett kamera használata.

 

4.6.       -     A munkavállalók rendelkezésére bocsátott laptop

 

A munkavállalók rendelkezésére bocsátott laptop használata és ellenőrzése során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

A CE-MM Kft. a dolgozó munkavállalók számára „céges laptopot” biztosít a munkájuk elvégzéséhez. A laptopot a munkavállalók saját, személyes céljaikra is használhatják.

 

A CE-MM Kft. belső szabályzata szerint ellenőrzi a „céges laptop” használatát, ezért

 1. A laptop merevlemezén rendelkezésre álló helyet úgy kell kialakítani, hogy a merevlemez egyik részén találhatók a munkavégzéssel összefüggő adatok, míg a másik részén pedig a munkavállaló személyes adatai.
 2. Mind a laptopról készített biztonsági mentés során, mind a laptop ellenőrzése során a CE-MM Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a munkavállalók magánélettel kapcsolatos személyes adatait ne sérüljenek, illetéktelenek azokat ne kezelhessék. Ezért a biztonsági mentés nem terjedhet ki a laptopon tárolt személyes adatokra.
 3. A CE-MM Kft. a munkáltatói ellenőrzést úgy hajtja végre, hogy az ellenőrzés ne érintse a laptopon található személyes adatokat, azokat az ellenőrzéssel összefüggésben sem tárolhatja.
 4. A CE-MM Kft. előzetesen, a szabályzat megalkotása során meghatározza azt, hogy milyen céljai, érdekei miatt kerülhet sor a „céges laptop” tartalmának ellenőrzésére. Ezen érdekeknek ténylegesnek és valósnak, a CE-MM Kft. tevékenységéhez, piaci helyzetéhez és a munkavállaló munkaköréhez igazodóknak kell lenniük. Ezen túlmenően a CE-MM Kft. a laptop tartalmának ellenőrzése előtt közli a munkavállalóval, hogy pontosan milyen érdeke miatt kerül sor a munkáltatói intézkedésre.
 5. A CE-MM Kft. a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert dolgoz ki, amelyben megfelelően érvényesülhet a személyes adatok védelme, illetve hogy az ellenőrzés minél kisebb mértékben érintse a munkavállalók magánszféráját.
 6. A laptop tartalmának az ellenőrzése során a CE-MM Kft. biztosítja a munkavállalók jelenlétét. Az ellenőrzésnél a munkavállaló jelezheti valamely tartalom megtekintése előtt, hogy azok személyes adatokat tartalmaznak, ekkor ezzel biztosítható, hogy a CE-MM Kft. ne sértse meg a munkavállaló jogait.

 

Ahhoz, hogy a laptop tartalmának az ellenőrzése jogszerű legyen, a CE-MM Kft. előzetesen részletes tájékoztatást biztosít a munkavállalók számára. A tájékoztatóban a CE-MM Kft kitér többek között arra, hogy:

-           hogy milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az laptop ellenőrzésére (illetve természetesen a konkrét ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre),

-           a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést,

-           milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (a fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete,

-           milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalóknak a „céges laptop” ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

 

4.7.       -     Az internethasználathoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az internethasználat ellenőrzése során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

A CE-MM Kft. álláspontja szerint a munkavállaló által meglátogatott weboldal vagy az internet használatával kapcsolatban a számítógépen rögzített, lementett információk (például az elmentett felhasználónév, jelszó) a munkavállaló személyes adatainak tekinthetők.

 

A CE-MM Kft. az ellenőrzést megelőzően belső szabályzatot készít, amelyben kitér többek között:

-           az ellenőrzés lefolytatására vonatkozó részletes szabályokra,

-           és arra, hogy mely honlapok megtekintését tiltja (blokkolja) a munkahelyi számítógépeken,

-           hogy milyen céljai, érdekei miatt kerülhet sor az internethasználat ellenőrzésére, ezeket az internethasználat ellenőrzése előtt közölni kell a munkavállalókkal,

-           az ellenőrzés csak az ahhoz szükséges személyes adatok megismerésére terjedhet ki,

-           a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést,

-           milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete,

-           milyen jogai és jogorvoslati lehetőségeik vannak a munkavállalóknak az internet használatának ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

 

 

4.8.       -     A céges e-mailek használata és ellenőrzése

 

A céges e-mailek használatának ellenőrzése során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

A CE-MM Kft. engedélyezi, hogy a munkavállalók a „céges e-mail fiókot” személyes célból is használják.

 

A CE-MM Kft. a céges e-mailek használatát ellenőrizheti, de az ellenőrzést megelőzően belső szabályzatot készít, amelyben kitér többek között arra, hogy:

 • milyen céljai, érdekei miatt kerülhet sor az e-mail fiók ellenőrzésére. Ezen érdekeknek ténylegesnek és valósnak, a CE-MM Kft. tevékenységéhez, piaci helyzetéhez és a munkavállalók munkaköréhez igazodóknak kell lenniük,
 • az ellenőrzés minél kisebb mértékben érintse a munkavállalók magánszféráját,

-    ellenőrzésként az e-mail cím és a levél tárgyának az ellenőrzése is elegendő lehet, hiszen bizonyos esetekben már pusztán az e-mail cím felépítéséből és az e-mail tárgyából is lehet látni azt, hogy az magáncélú e-mail, és ezért nem szükséges megismerni az e-mail tartalmát.

-    a magánjellegű levelek, az ilyen típusú e-mailek tartalmát a CE-MM Kft. nem jogosult megismerni,

-    a CE-MM Kft. nem jogosult az e-mail fiókban tárolt magánjellegű e-mailek tartalmát ellenőrizni még akkor sem, ha az ellenőrzés tényéről előzetesen a munkavállalókat tájékoztatta,

-    a fentieket követően kerülhet sor az e-mail fiók használatának magasabb szintű, részletekbe menő ellenőrzésére, azonban itt is ügyelni kell a fokozatosságra, illetve arra, hogy milyen információk állnak rendelkezésre az esetleges szabálysértéssel kapcsolatban,

továbbá ki kell térni arra a szabályzatban, hogy

-           a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést,

-           milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete,

-           milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalóknak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

 

Az e-mail fiók használatának ellenőrzésekor biztosítani kell a munkavállaló jelenlétét, ugyanis a munkavállaló és harmadik személyek különböző személyes adatai lehetnek benne a levelezőrendszerben, amelyek megismerésére a CE-MM Kft. nem jogosult. Ha ez ellenőrzésnél a munkavállaló jelen van, és jelezheti valamely email tartalmának megtekintése előtt, hogy azok személyes adatokat tartalmaznak, akkor ezzel biztosítható, hogy a CE-MM Kft. ne sértse meg ezt a tilalmat.

 

4.9.       -     A céges mobiltelefon használata és ellenőrzése

 

A céges mobiltelefon használatának ellenőrzése során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

A CE-MM Kft. engedélyezi, hogy a munkavállalók a „céges mobiltelefont” személyes célból is használják.

 

A hivatalos (céges) hívások adatait a CE-MM Kft. megismerheti, a magáncélú hívások adatait nem.

A CE-MM Kft. a mobiltelefonok ellenőrzése során hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A fennmaradó telefonszámokat a CE-MM Kft. megismerheti, hiszen azokat a munkáltató képviseletében hívta fel a munkavállaló. A CE-MM Kft. ebben az esetben sem kezelhet személyes adatokat, tehát azt már nem ismerheti meg, hogy a munkavállaló magáncélból kit és mikor hívott fel.

 

Az adatkezelés jogszerűségéhez elengedhetetlen, hogy a CE-MM Kft. előzetesen részletes tájékoztatást biztosítson a munkavállalók számára. A tájékoztatóban ki kell térni többek között arra, hogy:

-          hogy milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor a „céges mobiltelefon” használatának ellenőrzésére,

-           a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést,

-           milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre és mi az eljárás menete,

-          milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalóknak a „céges mobiltelefon” ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

 

A céges mobiltelefon használatához kapcsolódó számviteli szabályokat a CE-MM Kft. betartja.

 

4.10.     A GPS navigációs rendszer használatához kapcsolódó adatvédelmi szabályok

 

A GPS navigációs rendszer használatának ellenőrzése során a saját, a CE-MM Kft. munkavállalói személyes adatainak megfelelő védelme a cél.

 

A CE-MM Kft. álláspontja szerint a GPS navigációs rendszer által tárolt adat a gépjárművet vezető személyes adatának is minősül, mert annak alapján következtetéseket lehet levonni a munkavállalóra (például mikor, milyen útvonalon haladt a munkavállaló, mennyi idő alatt milyen távolságot tett meg stb.).

 

A GPS alkalmazása a jármű helyzetének a meghatározására szolgál, nem pedig a munkavállaló követésére. A munkafolyamatok, és ezáltal közvetve a munkavállaló ellenőrzése kizárólag munkával, munkaszervezéssel összefüggő célokat szolgálhat.

 

A GPS navigációs rendszer jogszerű alkalmazásához szükséges, a megfelelő tájékoztatás biztosítása a munkavállalók részére, ez a tájékoztató többek között ki kell térjen arra, hogy

-          milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az GPS navigációs rendszer adatainak felhasználására,

-           a munkáltató részéről ki férhet hozzá ezen adatokhoz,

-          milyen szabályok szerint kerülhet sor az adatok megismerésére, és mi az eljárás menete

-          milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalónak a GPS rendszer alkalmazásával együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

 

A GPS navigációs rendszer ellenőrzése csak munkaidőben történhet és nem ellenőrizhető a munkavállalók földrajzi helyzete munkaidőn kívül. Egy olyan gépjármű esetében, amellyel jelentős értékű anyagot nem szállítanak, vagy az adott munkavállaló a munkáját otthonában, „home office”-ban látja el, a GPS alkalmazása nem indokolt. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalónak lehetőséget kell adni arra, hogy a GPS-t kikapcsolja akkor is, ha az nála marad (például ha a járművet munkaidőn kívül is magánál tarthatja).

 

4.11.    Munkaügyi, személyzeti nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

(1)  A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

(2) A CE-MM Kft. munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

 • név, születési név,
 • születési ideje, anyja neve,
 • lakcíme, állampolgársága,
 • adóazonosító jele, TAJ száma,
 • telefonszám, e-mail cím,
 • személyi igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 • bankszámlaszáma,
 • munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, munkakör,
 • iskolai végzettségét, szakképzettségétigazoló okmány másolata,
 • fénykép,önéletrajz,
 • munkabér összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 • a munkavállaló munkájának értékelése,
 • a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 • munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
 • a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
 • magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
 • munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
 • a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat.

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a  CE-MM Kft. munkaügyi feladatokat ellátómunkavállalói és adatfeldolgozói.

(5) A CE-MM Kft. tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.

 

4.12.    Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítókhoz kapcsolódó adatkezelések

 

(1) A CE-MM Kft. szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a CE-MM Kft. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

- Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók adataival kapcsolatban:

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a CE-MM Kft. jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a CE-MM Kft. ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

4.13.    Látogatói adatkezelés a CE-MM Kft. honlapján

 

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

 

1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(4)  Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően a CE-MM Kft. is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) A CE-MM Kft. honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
 • Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
 • Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni a cookie-k alkalmazásának elfogadása nélkül.

(4) A weboldalunkon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

(5) A CE-MM Kft. honlapján alkalmazott sütik:

 

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

 1. Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a CE-MM Kft. megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az  adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 1. Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

 1. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről a

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usageoldalon tájékozódhat.

Google AdWords sütik  - erről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

4.14.    Adatkezelés a CE-MM Kft. Facebook oldalán

 

(1) A CE-MM Kft. termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) A CE-MM Kft. Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A CE-MM Kft. Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a CE-MM Kft. nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a CE-MM Kft. előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A CE-MM Kft. nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A CE-MM Kft. nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

4.15.    Adatkezelés az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

(1) A CE-MM Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

(1a) A CE-MM Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a CE-MM Kft. kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a CE-MM Kft. adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

4.16.    A CE-MM Kft. adatkezelésében érintettek jogai

 

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

a.1) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a.1.a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

a.1.b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

a.1.c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

a.1.d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

a.1.e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

a.1.f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

 1. b) Az említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

b.1.a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b.1.b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

b.1.c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

b.1.d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

b.1.e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

b.1.f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 1. c) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
 2. d) A fenti pontok nem alkalmazandók, ha és amennyiben az érintett már rendelkezik az információkkal.

(A 2016/679/EU Rendelet 13. cikk)

 

 1. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adat nem az érintettől került megszerzésre

1) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. d) az érintett személyes adatok kategóriái;
 5. e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

 

Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 3. c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 4. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 5. e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
 7. g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 1. a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

 

A fentieket nem kell alkalmazni, ha és amennyiben:

 1. a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
 2. b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 3. c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 4. d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

(A 2016/679/EU Rendelet 14. cikk)

 

 • Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(A 2016/679/EU Rendelet 15. cikk)

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a Rendelet cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a Rendelet cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

    A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a Rendelet cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a Rendelet cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

(A 2016/679/EU Rendelet 17. cikk)

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(A 2016/679/EU Rendelet 18. cikk)

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

A fentiekben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(A 2016/679/EU Rendelet 20. cikk)

 

 • A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A fentiekben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(A 2016/679/EU Rendelet 21. cikk)

 

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a döntés:

 1. a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A fentiekben említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

Az említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

(A 2016/679/EU Rendelet 22. cikk)

 

 1. Korlátozások

 

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 1. a) nemzetbiztonság;
 2. b) honvédelem;
 3. c) közbiztonság;
 4. d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 5. e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 6. f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 7. g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 8. h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 9. i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 10. j) polgári jogi követelések érvényesítése.

 

A fentiekben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 1. a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 2. b) a személyes adatok kategóriáira,
 3. c) a bevezetett korlátozások hatályára,
 4. d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 5. e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 6. f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 7. g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 8. h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

(A 2016/679/EU Rendelet 23. cikk)

 

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

A fent említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell a fentiekben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

(A 2016/679/EU Rendelet 34. cikk)

 

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(A 2016/679/EU Rendelet 77. cikk)

 

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

(A 2016/679/EU Rendelet 78. cikk)

 

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(A 2016/679/EU Rendelet 79. cikk)

 

4.17.    Az érintettek kérelme és a CE-MM Kft., mint adatkezelő intézkedései

 

 • Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

 • Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 • Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és az intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 1. a) 16.000,-Ft+ÁFA összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

 • Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

 

Biometrikus rendszerek

A CE-MM Kft. biometrikus rendszereket nem működtet és nem működtetett, biometrikus adatokat nem tárol és nem kezel.

 

JOGSZABÁLYOK

 

-          Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

-           A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. számú törvény (Mt.)

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)